Recent in Zuidpolder

Uitwerkingsplan 7, Zuidpolder Woongebied Deelplan 1.4-2.4

Burgemeester en wethouders hebben op 12 september 2017 het ‘uitwerkingsplan 7, Zuidpolder Woongebied, deelgebied 1.4-2.4 vastgesteld. Het Uitwerkingsplan maakt de bouw van 55 woningen mogelijk zuidelijk van het BEL-kantoor.

 

Het uitwerkingsplan ligt met ingang van 22 september 2017 gedurende 6 weken ter inzage bij het loket Bouwen en Wonen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht (tel 14035). Ook kunt u het uitwerkingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0317.E029UWPZpolderWB7-Va01 inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Indienen van beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan bij het college in te dienen.

 

Voorlopige voorziening artikel 8.4 Wet ruimtelijke ordening

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde uitwerkingsplan niet in werking kan treden en van de vergunning gebruik kan worden gemaakt. Om de werking van de besluiten op te schorten moet een voorlopige voorziening aangevraagd worden. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Terug

Categorieën

Alles

Wonen in de polder?

Ontspannen wonen in een groene polder. Dit kan straks. Lees hier meer over wonen in Zuidpolder Eemnes.

Uw woonwensen centraal